top of page

สำนักศาสนศึกษา

_DSC5142.JPG

สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม
แผนกบาลีวัดช่องแสมสาร

ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 

นักธรรม ตรี โท เอก 

แผนกบาลี ประโยค ๑- ๒ ถึง ชั้นเปรียญธรรม ๗ ประโยค

โดยมี พระครูวิสารทสุตรการ 

เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร 

เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง  

เป็นเจ้าสำนักเรียน 

พระมหาพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๙ เป็นอาจารย์ใหญ่

พระมหาไสว สนฺตมโน,ป.ธ.๕,ดร. 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร 

เป็นเลขานุการสำนักเรียน

bottom of page